Suryam - Path to God Vol. 5 | Vidhi Sharma, Pt. Raghunandan Panshikar
Touch to play
 

Suryam - Path to God Vol. 5

Vidhi Sharma, Pt. Raghunandan Panshikar

 
EXTRACT PROVIDED COURTESY OF ITUNES
  1. Shanta Karam Bhujaga

  2. Manojavam Maruta

  3. Vakra-Tunndda Maha-Kaaya

  4. Shashi Varnam

  5. Gangech Yamune Chaiva

  6. Om Sarvesham Svastir Bhavatu

  7. Om Paritranaya Sadhunam

  8. Rudra Shiv Gayatri